Integritetspolicy

Skydd av dina personuppgifter är viktigt för oss på AllVy. I denna policyn kommer du läsa mer hur vi behandlar dina personuppgifter och därtill dina rättigheter beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
AllVy Uterum AB  – 559309-7388

Montörgatan 9

302 62 Halmstad

Personuppgifter som vi samlar in och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp eller besök på vår hemsida) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt den information du lämnar till vår kundtjänst.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.

Hur använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål med stöd av nedan beskriven laglig grunder:

Köp

Primärt använder vi dina personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Detta är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänst

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden sexempelvis frågor, reklamationer eller garantiärenden.

Detta för att vi ska kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är både vårt och ert intresse. Därtill behövs det för att vi ska kunna uppfylla skyldigheter i Köplagen och Konsumentköplagen beträffande reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

Vi använder personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post eller post. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering.

Denna användning sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i av oss anordnade tävlingar. Denna användning sker i vårt berättigade intresse att anordna tävlingar. De personer som deltar i tävlingarna ger genom deltagandet oss rätt använda behandla personinformation.

Produktutveckling och ständigt förbättringsarbete

Vi använder personuppgifter för att  förbättra och utveckla vår service, för produktutveckling och i våra tekniska system.

Använde sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla produkter, vårt erbjudande till våra kunder samt utveckling av våra tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.

Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi använder personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott som exempelvis bedrägeri.

Detta sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag i AllVy gruppen, logistikföretag, marknadsföringsbolag och andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I förekommande fall kan vi överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå  vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Vi sparar personuppgifter

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagkrav exempelvis köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen.

Köp, order och reklamationshistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag exempelvis reklamationshantering. Kommunikation med vår tekniska avdelning som vi inte måste spara för att följa dessa lagkrav gallras efter sex månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföring eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott exempelvis bedrägerier.

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång 

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats.
Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre.

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt.

Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas.

Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för.

Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Användandet upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta användandet för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot användning av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsligt format.

Klagomål 

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Vår hemsida innehåller cookies för att möjliggöra e-handel och förbättra din kundupplevelse. En cookie är en fil som hemsidan du besöker sparar på din dator. Det är möjligt att läsa innehållet och titta på våra produkter och priser utan att använda cookies. Det går däremot inte att lägga beställningar eftersom vi använder cookies för att se innehållet i din varukorg. Vi använder cookies för att göra vår hemsida och e-handel lättare för dig att använda och för att erbjuda en bra service och användarvänlighet. Vi håller reda på din cookie så att din varukorg sparas i det fall du råkar stänga din webbläsare under beställning. DÅ HAR DU möjlighet att komma tillbaka och fortsätta ditt köp vid ett senare tillfälle. Vi använder tjänster från tredje part för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar, underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. I de cookies vi använder sparas ingen personlig information och/eller information relaterad till vilka sidor du besöker. Har din webbläsare stöd för ett så kallat ”privatläge” kan du aktivera det för att automatiskt radera alla cookies varje gång du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida: www.pts.se

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss via info@allvy.se

Puro

Uterum

TuttoVetro

Skjutpartier

Vikparti S40

Vikpartier

Vikparti s75

Fasadpartier

AURA Dome™

Kupoler

Takelement

Glamping

Oskura Waterproof

Pergola

Växthus Emilia 8,2 kvm

Attefall

Glasräcke

Glasräcken

Terrassmarkis

Markiser

Brafab Vallda

Möbler

Solamagic FREE+

Tillbehör